SOLD

Yugoslavya 2 Dinar 1925 - Aleksandar I (Poissy/Fransa Darphanesi) Ref: KM#6 - ÇT+